Members
Kosmin Andrey
Vitaliy Volochko
Olya Burliy
Bachinsky Denis
Alexey Tarolo
Denis Ivanchuk
Dmitriy Akula
Elena Nemova